Avdeling for tilrettelagt opplæring

All videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer. Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre.

Opplæringstilbudet på avdeling for tilrettelagt opplæring på Eilert Sundt videregående skole er rettet mot elever med omfattende hjelpebehov og som har krav på spesialundervisning og individuelle planer. Elevene kan ha ulik grad av utviklingshemminger og store sammensatte- og/eller spesifikke lærevansker. Det kan være elever med multifunksjonshemminger, motoriske vansker, medisinske vansker, atferdsvansker og elever som har behov for tett personaltetthet i de fleste situasjoner.

Opplæringen er definert som spesialundervisning jfr. Opplæringsloven § 5-1 og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Hovedmål for opplæringen
I opplæringen har vi fokus på helhetstenkning rundt den enkelte elev. Overgangsarbeid, særlig overgang fra videregående skole til arbeid/dagtilbud er sentralt. Opplæringen tar utgangspunkt i elevens behov og interesser og skal legge grunnlaget for at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, dagtilbud og fritid. Kommunikasjon, hjelp til selvhjelp og sosial kompetanse er derfor de viktigste fokusområdene i opplæringstilbudet. I den grad det er aktuelt, vil også trening på arbeidsaktiviteter ha fokus.

Vi har som målsetting at elevene skal gå ut i varig tilrettelagt arbeid, aktivitetstilbud eller dagtilbud når de avslutter videregående opplæring. Individuelle planer (IP), langsiktig tenkning og tverrfaglig samarbeid står sentralt i dette arbeidet. Skolen skal være en aktiv samarbeidspart i elevens ansvarsgruppe.

Etter endt opplæring skal elevene bli mest mulig selvstendige i sin livssituasjon, både i fritid og arbeid/dagtilbud. Vi har som mål at eleven etter endt utdanning skal

  • kunne bo i egen bolig eller i varig tilpasset botilbud
  • fungere i varig tilrettelagt arbeid eller dagtilbud
  • kunne fungere i ulike sosiale sammenhenger
  • kunne delta i ulike fritidsaktiviteter

Organisering
Elevene søker og blir tatt inn til et utdanningsprogram som beskrevet i Kunnskapsløftet. Målene tar utgangspunkt i kompetansemålene knyttet til det utdanningsprogram eleven er tatt inn til. Det gjøres individuelle vurderinger og utarbeides læringsmål tilpasset den enkelte elev.

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. Fagtilbudet varierer etter hvilket programområde eleven et tatt inn på, men vi har basisfag som norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Les mer om utdanningstilbudet her:

Til toppen