20. mars 2021: Hvordan jobber vi med smittevern på Eilert Sundt vgs.?

Denne artikkelen er et forsøk på å beskrive hvordan vi jobber med smittevern på Eilert Sundt vgs. Målet med artikkelen er å synliggjøre hvilket regelverk vi følger, og hvilke skjønnsmessige vurderinger vi gjør i arbeidet med å håndtere de dilemmaene vi møter i arbeidet med smittevern.
 

Nivåer
Nivåinndeling av smitteverntiltak skal tilpasses den lokale situasjonen. Nivåinndelingen av tiltak gjøres for skoler ved hjelp av en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. I tillegg kan skolen i spesielle situasjoner bli fysisk stengt. Det er Farsund kommune og Lyngdal kommune - ikke skolen selv - som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på.

Gjennom dette året har det vært veldig viktig å skape en forståelse internt blant ansatte og elever for hvem som tar beslutningen om tiltaksnivå på skolene. Det er smittemyndighetene i kommunene som sitter med både den smittevernfaglige kompetansen og overblikket over smittesituasjonen. Det må vi ha respekt for, og vi har gjennom dette året ved flere anledninger sett hvor dyktige de er på dette både i Farsund kommune og Lyngdal kommune. Hvis vi ikke hadde lyttet på smittevernmyndighetene slik vi har gjort, hadde skolen vært stengt betraktelig flere ganger enn den faktisk har vært.

Rødt nivå betyr ikke fysisk stengte skoler. Det er vårt utgangspunkt at alle elevene skal ha et jevnlig (minst en gang i uken) tilbud på skolen på rødt nivå.

Alle elevene kan ikke være på skolen samtidig på rødt nivå. Vi legger imidlertid til rette for mest mulig tilstedeværende undervisning innenfor rammen av smittevernveilederen. Rødt nivå vil for enkelte elever bety at de er noen dager fysisk på skolen og noen dager har digital hjemmeskole, mens for andre elever vil det bety at de er fysisk på skolen hver dag.

Forskjellene mellom de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer. På rødt nivå skal det for eksempel være lagt til rette for at alle skal kunne holde minst en meter avstand til enhver tid. Det betyr at noen klasser på rødt nivå må ta i bruk større klasserom enn de vanligvis bruker.

Våre vurderinger
Vi står oppe i vanskelige vurderinger hver dag i vårt arbeid med smittevern. Vi må fortløpende veie nytten av smitteverntiltakene opp mot de negative effektene. Det betyr at vi ikke utelukkende kan se på smitteverntiltakene, vi må ta også ta inn over oss de negative effektene konsekvensene et redusert tilbud har for barn og unge. Disse effektene er alvorlige og veldokumenterte.

Vi må hver dag håndtere konkrete dilemmaer som handler om våre elevers tilbud og rettigheter opp mot smitteverntiltak. Vi kan dessverre ikke unne oss luksusen med å vurdere en problemstilling kun ut fra ett av disse perspektivene.

Bruk av skjønn og etterprøvbarhet
De fleste av våre beslutninger er tatt etter bruk av skjønn. Vi forsøker å synliggjøre de vurderingene vi gjør internt, slik at det eventuelt kan bli enklere for andre i ettertid å eventuelt vurdere om beslutningene var feil eller ikke.

Det er viktig for oss å få frem at de beslutningene vi tar, blir tatt med de beslutningsgrunnlaget vi har der og da. Skjønnsmessige beslutninger kan altså ikke kun vurderes ut fra et informasjonsgrunnlag man fikk etter at beslutningene måtte tas.

Konkret eksempel – skitur til Eikerapen
I begynnelsen av mars havnet 48 elever og 5 ansatte i karantene etter å ha vært på en skitur til Eikerapen. Det er nå kjent at dette skjedde fordi en av bussjåførene var smittet. Det var to klasser fra oss som gjennomførte denne turen. Vi skjønner at det stilles spørsmål rundt våre vurderinger når våre elever og ansatte havner i karantene. Vi ønsker å bruke dette som eksempel på på ett av de konkrete dilemmaene som vi må ta stilling til i vår skolehverdag.

Bakgrunnen for skituren var at vi vurderte det slik at det ville være bra for elevene – og bra for læringsmiljøet – at de fikk gjort noe sosialt sammen utenfor klasserommet. Elevene har nå hatt ett år med tiltak, og det er vår erfaring at slike turer bygger relasjoner elevene imellom og mellom elev og lærer.

På det tidspunktet vi gjennomførte turen var vi på gult nivå. På rødt nivå kunne vi i henhold til våre beredskapsplaner ikke gjennomført turen.

Vi gjennomførte en risiko- og sårbarhetsanalyser før turen for å belyse vårt beslutningsgrunnlag og identifisere tiltak som reduserte risiko for smittespredning. Denne risikovurdering gjorde at vi valgte å leie inn to busser til turen. Det vil si at de allerede etablerte kohortene (klassene) satt i hver sin buss. Dette fordyret turen for oss, men minsket sannsynligheten for smittespredning. Elevene skulle også ha faste plasser i bussen, og de skulle heller ikke bruke varmestuen.

Med disse tiltakene på plass vurderte vi videre at sannsynligheten for smittespredning ikke var høyere ved å dra på denne skituren enn hvis elevene hadde hatt vanlig skoledag. Bakgrunnen for vurderingen var at de klassene som var på tur, sannsynligvis ville ha færre kontaktpunkter utenfor sin egen kohort ved å dra på skitur, enn de ville hatt hvis de var på skolen. I tillegg vet vi at sannsynligheten for å bli smittet er mindre når man er ute enn inne, noe elevene var mesteparten av denne turen.

Dette var i korte trekk våre vurderinger rundt gjennomføringen av denne turen. Vi er fullt klar over at vi gjør feilvurderinger - og dette blir opp til andre å vurdere. Når det viser seg at ett av de veldig få eksterne kontaktpunktene på turen var smittet, skjønner vi at det i etterkant kan stilles spørsmål ved om vi burde dratt på denne skituren. Sannsynligheten i forkant av turen - da vi tok beslutningen - var imidlertid liten for at akkurat det skulle skje.

Veien videre
Vi ser at smittesituasjonen i vårt nærområde nå er uoversiktlig, og så lenge vi er på rødt nivå er vårt handlingsrom begrenset. Så fort Lyngdal kommune og Farsund kommune vedtar at vi skal tilbake på gult nivå, vil vi sammen med elevene fortsette vårt arbeid med å vurdere smitteverntiltakene opp mot de andre behovene våre elever har. Vi vil derfor heller ikke i tiden fremover kun fokusere på smitteverntiltakene, men vil balansere dette opp mot de andre kravene som blir stilt til oss som skole.

Til toppen