Informasjon om deltakelse i forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Eilert Sundt vgs. skal være med i et treårig forsøk med vurdering uten karakter i orden og oppførsel. Forsøket starter høsten 2023.

Nedenfor finner dere informasjon om forsøket. Deltakelsen i forsøket er frivillig for elevene. De som velger å ikke delta i prosjektet, vil få vanlig standpunktkarakter i orden og oppførsel.

De som ikke ønsker å delta i prosjektet, må skrive en e-post til skolen, kontakt@eilertsundt.vgs.no, om dette senest 15. oktober. Det holder at det står i e-posten at eleven ikke ønsker å være med i prosjektet. Dette trenger ikke begrunnes videre.

De som deltar i prosjektet, vil ikke få standpunktkarakter orden og atferd på vitnemålet. De vil i stedet få en vitnemålsmerknad på vitnemålet hvor det står at eleven har vært med i dette forsøket.

Illustrasjon om samarbeid

Generell informasjon om prosjektet
Formålet med forsøket er å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag som belyser fordeler og ulemper ved å fjerne vurdering med karakter i orden og oppførsel, samt gi mer kunnskap om alternative vurderingspraksiser som eventuelt kan erstatte disse standpunktkarakterene.

Målet med vurdering i orden og oppførsel er å bidra til et godt skolemiljø og til elevenes sosiale læring, og utgangspunktet for vurderingen er ordensreglementet ved den enkelte skole.

Illustrasjon av kommunikasjon

I Norge gis det karakterer i orden og oppførsel fra og med åttende trinn på ungdomsskolen og ut videregående skole. I hvilken grad disse karakterene er i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling kan imidlertid diskuteres.

Karakterer i orden og oppførsel kan gi elever motivasjon til å forbedre adferd i klasserommet. Imidlertid kan elevene bare gå ned i karakter i orden og oppførsel. Karakterene reflekterer altså kun det elevene ikke mestrer.

Videre skal karakterene være et uttrykk for elevenes kompetanse knyttet til ordensreglementet på skolen sin. Kompetanse i fag skal ikke påvirke vurderingen i orden og oppførsel, og vanligvis skal ikke enkelthendelser tillegges avgjørende vekt. Unntaket er dersom enkelthendelsen er særlig alvorlig. Dermed knyttes det usikkerhet til hva karakterene i orden og oppførsel egentlig er et uttrykk for. Karakterene kan altså oppleves som subjektive, avhengige av kontekst og at de kun vektlegger det eleven ikke mestrer. Mangel på en standardisering kan gjøre at elever føler seg urettferdig behandlet og blir mindre motiverte.

En tegning av en gruppe mennesker som samarbeider

Hva skal vi gjøre på skolen?
Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvordan dagens ordning faktisk fungerer, og det finnes lite internasjonal forskning på lignende eller alternative ordninger. Med dette som bakgrunn skal
NIFU på oppdrag for Utdanningsdirektoratet undersøke følgende:

  1. Hvordan dagens ordning med vurdering i orden og oppførsel med karakterer påvirker relasjonen mellom lærer og elev.
  2. Hvordan en alternativ ordning uten karakterer påvirker elever og ansatte i skolen og elev-lærer-relasjonen.

I del 2 av prosjektet skal NIFU undersøke hvordan alternative praksiser for vurdering av orden og oppførsel uten karakter, påvirker elever og lærere. Ved hjelp av både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder skal NIFU undersøke hvordan en endring av vurderingsmetode påvirker fravær blant elevene, elevprestasjoner i fag, elev-lærer-relasjonen og lærernes arbeidshverdag.

For å gjennomføre den delen av prosjektet har NIFU og Utdanningsdirektoratet invitert kommuner og fylkeskommuner til å være med i et forskningsprosjekt der ungdoms- og videregående skoler skal gi vurdering i orden og oppførsel uten karakterer.

NIFU har videre trukket ut skoler til tre ulike tiltaksgrupper. Eilert Sundt vgs. har forpliktet seg til å gjøre følgende:

  • Gjennomføre to individuelle samtaler mellom kontaktlærer og elever hvert semester, der det settes felles mål som elevene skal jobbe med frem mot neste samtale.
  • Gjennomfør et elevseminar der orden og oppførsel er tema.

Det er 24 offentlige videregående skoler i landet som er med på prosjektet. I tillegg til Eilert Sundt vgs., som er den eneste skolen i Agder som er med i forsøket, er skolene fra Rogaland fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Prosjekts hjemmeside finner du her: https://www.ordenogoppfoersel.no/

Det er bare å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål om forsøket.