Pedagogisk plattform Eilert Sundt videregående skole

Utdanning for mangfold, tilhørighet og fremtid

Samfunnsoppdrag

Eilert Sundt vgs. skal oppfylle samfunnets krav til utdanning av høy kvalitet – med toleranse, likeverd, inkludering, framtidsperspektiv og høy faglig kompetanse som sentrale verktøy.

Skolens mål

Eilert Sundt vgs. skal være en faglig sterk, sosialt inkluderende og framsynt regional utdanningsaktør.

Pedagogisk grunnsyn

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfelleskap. Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre, og det er en kognitiv prosess hvor elevene utvikler dybdeforståelse og tar aktivt del i egen læringsprosess.

Kompetanse hos elevene

Skolen har som målsetting å gjøre elevene i stand til å møte utfordringene i et kunnskapsbasert samfunn. For å klare det ønsker skolen at elevene utvikler evnen til å:
- Tenke kritisk og kreativt
- Samarbeide
- Engasjere seg i egen læringsprosess
- Kommunisere
- Vise respekt, omsorg og inkludere andre


Videre vil skolen bygge opp under at elevene blir:
- Selvstendige
- Trygge på seg selv
- Samfunnsengasjerte

Kjennetegn ved skolen

På Eilert Sundt videregående er det:
- En kollektivt orientert skolekultur
- Et trygt og inkluderende læringsmiljø
- En forståelse for at det er lærerne som har ansvaret for å legge til rette for å skape en god relasjon mellom lærer og elev
- Enighet om at lærerne og lederne sammen er ansvarlige for å legge til rette for elevenes læring
- En kultur for å evaluere hvilken effekt undervisningen har på elevens læring
- En forståelse for at er viktigere å snakke om læringen enn undervisningen