12. august 2021: Orden og atferd – og bruk av anmerkninger

Eilert Sundt vgs. kutter fra skolestart 2021 bruken av anmerkninger på skolen. Målet er å gå over til en mer dialogbasert måte å arbeide med elevenes sosiale læring.

 

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Prosess
I april 2021 inviterte skolen til en intern høring blant ansatte og elever hvor et av tiltakene som ble foreslått, var å gå bort fra bruken av anmerkninger. Dette var et tiltak som allerede var prøvd de to siste skoleårene på byggavdelingen i Lyngdal.

Etter gode diskusjoner både blant elevene og blant ansatte – hvor mange motargumenter også ble løftet opp – vedtok skolen i juni å kutte bruken av anmerkninger fra august 2021.

 

Hvorfor gjør vi dette?
Underveisvurdering i orden og atferd skal brukes til å fremme sosial læring ved at elevene reflekterer over egen orden og atferd og hvordan de kan utvikle seg. I våre interne diskusjoner har det ble stilt spørsmål ved om praksisen ved å sette anmerkninger ved brudd på ordensreglementet, virkelig fremmer sosial læring og om anmerkningene til dels heller står i veien for elevens egen refleksjon.

Elevene vil i arbeidslivet i liten grad møte på et anmerkningssystem som vi har på skolen. Det er sjelden at man i arbeidslivet bruker et system der lederen nedtegner «en anmerkning» som en form for sanksjon på et brudd på ønsket atferd. Spørsmålet vi stilte oss internt, var derfor dette: Hvorfor skal vi ha et system med elevene som vi ikke tror virker på oss som ansatte?

Hvordan skal vi arbeide med orden og atferd?
Skolen har laget vurderingskriterier for orden og atferd (som er lagt med nedenfor) som skal være utgangspunkt for dialog mellom lærer og elev og for elevens egenvurdering. Vurderingskriteriene er ikke ment å være en utfyllende liste, men eksempler på hva som forventes av orden og atferd på skolen.

Utgangspunktet er fortsatt at det må skje noe når en elev bryter ordensreglementet. Læreren må altså fortsatt reagere på regelbrudd. Reaksjonen på regelbruddet kan imidlertid ikke lenger være en anmerkning. Nå må vi bruke andre pedagogiske virkemidler, og vi håper dette kan føre til at læreren i enda større grad, opptrer som en veileder i dialog med eleven.

Eleven skal vurdere seg selv med utgangspunkt i vurderingskriteriene ved tre faste anledninger i skoleåret som er forankret i skolens årshjul for elevoppfølging (Elevoppfølging ved Eilert Sundt vgs.). Eleven skal vurdere seg selv ved én elevsamtale i hver termin og ved foreldresamtalen for elever under 18 år.

Skolen har også laget en rutinebeskrivelse som beskriver hva som skjer ved gjentakende brudd på ordensreglementet. Da skal dette blant annet tas opp i klasselærerråd, eleven og eventuelt foresatte (hvis eleven er under 18 år) skal innkalles til møte og det skal sendes ut et varsel om fare for nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter. Endelig nedsatt karakter blir vedtatt i klasselærerråd hvor alle elevens lærere er til stede.

Veien videre
Tiltaket skal evalueres både blant elever og ansatte våren 2022. På grunnlag av denne evalueringen blir det vedtatt om vi skal fortsette med ordningen også de neste skoleårene.

Vurderingskriterier orden og atferd Eilert Sundt vgs (PDF, 116 kB)